Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh là dịch vụ hỗ trợ của Innovi Advisory giúp cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tạm ngưng

Thủ tục đóng cửa công ty

Thủ tục đóng cửa công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài,….. gồm các

Thủ tục tạm ngưng công ty

Thủ tục tạm ngưng công ty là việc cần làm khi công ty quyết định tạm hoãn kinh doanh một thời gian có thể là

Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh là nhu cầu rất thực tế của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh với mong

Thay đổi giám đốc công ty

Thay đổi giám đốc công ty là gì? Thay đổi giám đốc có phải báo cơ quan thuế? Thay đổi giám đốc có phải ký

Thay đổi vốn điều lệ

Thay đổi vốn điều lệ là việc tăng hay giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi đã đăng ký kinh doanh. Việc thay

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng như pháp luật về thuế.

Liên hệ tư vấn

Bài viết mới

0918520399

m.me/InnoviAdvisory

0918520399